Troje

 

Up ]

down

 

Heeft het Trojaanse paard werkelijk een einde gemaakt aan de tien jaardurende strijd tussen Grieken en Trojanen? Welke bewijzen vindt men, om dat heldenepos vanHomeros voor waarheid te aanvaarden? Nog dit: in het Latijn spreekt men niet over Troje,maar heet de stad Ilium. In de Oudheid was het een stad in Klein-AziŽ, bekend uit degedichten van Homeros.

DE SAGE: DE ILIAS

Op de bruiloft van de Griekse vorst Peleus en de godin Thetis is Eris,de godin van de tweedracht, niet uitgenodigd. Zij werpt uit wraak een appel in defeestzaal met het opschrift "Voor de schoonste". Drie godinnen: Hera, Athena enAphrodite, maken er aanspraak op. Door Zeus wordt de Trojaanse prins Paris alsscheidsrechter aangewezen. Paris kiest Aphrodite, die hem de mooiste vrouw ter wereldheeft beloofd, als hij haar zal aanwijzen. De mooiste vrouw is Helena, de echtgenote vankoning Menelaos van Sparta. Als diens gast schaakt Paris haar en hij neemt haar mee naarTroje. Onder leiding van de Myceense vorst Agamemnon, Menelaos' broer, zoeken de Griekendan vergelding voor die vrouwenroof.

Tien jaar zal die strijd duren. De Grieken overwinnen, dank zij de listmet het hou. ten paard.

De Ilias is niet het verhaal van de Trojaanse oorlog, maar vertelt erslechts zes weken uit, met vele "flash-backs" betreffende '- voorgeschiedenis.

De oorzaak van de oorlog is volgens Homeros dus Helena. Maar hijschrijft echter over een oorlog die 400 jaar voor zijn tijd plaatshad.

In de Oudheid twijfelde men niet aan de historische juistheid van deoorlog. Men berekende de val van Troje rond 1184 v. Chr. Ook moderne historici nemen inregel aan dat de sage een historische kern heeft.

SCHLIEMANN (1822-1890)

Schliemann is overtuigd van de waarheid van het oude heldendicht en wilbewijzen dat de Trojaanse oorlog een werkelijke gebeurtenis is geweest.

Hij doet opgravingen in Hissarlik (Turkije) en hij vindt wat hij zoekt:wapens, huisraad, sieraden en vazen. Hoe dieper hij graaft, hoe meer ruÔnes hij vindt.Telkens was een stad gebouwd bovenop de vorige. Maar welk van die bedolven steden was nuhet Troje van Homeros?

In 1873 vindt hij een goudschat, die hij toeschrijft aan Priamos.

Kort voor zijn dood echter bewijst zijn medewerker, dat die schattoebehoorde aan een koning die duizend jaar ouder is dan Priamos!

HEEFT DE TROJAANSE OORLOG WEL PLAATSGEHAD?

Bij de opgravingen van Schliemann wordt geen afdoend bewijs geleverdvan de oorlog die Homeros heeft beschreven.

Waarom zou de oorlog hebben plaatsgehad? Om de mooie ogen van Helena?Een blik op de kaart van de EgeÔsche wereld geeft een betere verklaring. De Grieken,opgejaagd uit het noorden door ThraciŽrs en IllyriŽrs, worden gestoord op hetschiereiland en zoeken over de eilanden door te dringen op de kusten van Klein-AziŽ en inhet gebied omheen de Zwarte Zee.

Doch de Hellespont (de huidige Dardanellen), de sleutel op de ZwarteZee, wordt beheerst door Troje, dat er waarschijnlijk tol vraagt bij de doorvaart. Trojeis dus een hinderpaal voor de Griekse machtsontplooiing en is gedoemd om het voorwerp tezijn van agressie, veeleer dan het toneel van een echtbreuk. Dat de oorlog tien jaarduurde, is ook wel een fabel.

De strijd is een van de vele episodes in het verloop van de Grieksenoord-oost-expansie.
 

top


Carpe translationem

Massilia ] PompeÔ ] Rome (Ontstaan) ] [ Troje ] Xanten ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling