Rome (Ontstaan)

 

Up ]

down

 

<Vertaling van de eerste tekst uit handboek 4de jaar St-GabriŽlcollege Boechout.  Zie ook Romulus en Remus.>

Hetgeen de Romeinse geschiedschrijvers schrijven over de beginperiode van hun stad,bestaat grotendeels uit legendes, en men kan niet gemakkelijk onderscheiden wat daarvanwaar is of verzonnen. Men mag dus nauwelijks enig geloof hechten aan hetgeen ze vertellenover de eerste eeuwen van de stad. Het is echter tamelijk zeker dat Rome is ontstaan uitkleine nederzettingen, die gevestigd waren op de Palatijn, de Capitolijn, de Esquilinus,de Caelius en waarop boeren en herders woonden. Geleidelijk aan groeiden deze wijkjes naarelkaar toe en werden uiteindelijk door ťťn wal ommuurd, zodat uit deze ťťn stad envolk ontstond. Maar op het einde van de 7de eeuw v. Chr., stond deze stad onderhet koningschap van de Etrusken. Deze koningen hadden deabsolute macht, want zij vaardigden de wetten uit en voerden het leger aan en gingen voorin offerplechtigheden en stelden de ambten aan en spraken recht. Nadat deze vorstenverdreven waren en de vrijheid hersteld was, werd Rome een echte republiek en werd dezestaatsvorm gedurende ongeveer 500 jaar bewaard. Want gedurende heel die tijd besliste hetvolk in vergaderingen, op voorstel van de senaat, over de belangrijke zaken en verkozen zehun eigen opperste magistraten, die zich consuls noemden, en gaf hen jaar na jaar hetimperium. Deze Romeinse republiek was in het begin wel maar een beetje machtig, maar laterveroverde ze, nadat haar krachten gegroeid waren, geleidelijk aan de rest van de Latijnsesteden. Toen ze echter rond de 4de eeuw v. Chr. heel Latium reeds overheerste,begon ze met de buurvolkeren te strijden. En ze bracht deze strijd met behulp van deLatijnse bondgenoten tot een succesvol einde, om 100 jaar later, na de Etrusken, de Hernici, de Samnieten en de overige Italischevolkeren overwonnen te hebben, heel ItaliŽ reeds te overheersen. Toen ontstond er eenheel grote oorlog met de zeer machtige stad Carthago. Deze bemachtigde immers niet alleenSiciliŽ en SardiniŽ, maar had zelfs met haar vloot de hele Tyrrheense Zee in haar macht.Ook deze strijd kwam na 100 jaar en drie lange oorlogen, die men de Punische noemt, en nade overwinning op Carthago, tot een einde. Van deze oorlogen was de felste de tweede. Indeze oorlog stond aan het hoofd van de Carthaagse troepen immers een leider, die uiterstervaren was in de oorlog. Nadat deze met zijn troepen met ongelooflijke moeite de Alpenoverwonnen had, vernietigde hij in drie veldslagen bijna de Romeinse troepen. En tochvroeg het Romeinse volk omwille van deze afgang niet om vrede, maar stopte eerst, onderleiding van Q. Fabius Maximus, die Cunctator genoemd werd, de stormloop van Hannibal,daarna, onder leiding van L. Cornelius Scipio, die omwille van deze overwinning de bijnaamAfricanus kreeg, verdreef men hem naar Afrika en overwon hem. In de derde Punische oorlogverwoestten de Romeinen Carthago totaal, nadat men het in een wreed gevecht ingenomen had.En nadat deze oorlog tot een einde gebracht was, onderwierp de Romeinse republiek inopnieuw 100 jaar de MacedoniŽrs, de SyriŽrs en de Egyptenaren in het oosten en deSpanjaarden, de GalliŽrs, de Illyrii, de Belgen en de overige volkeren in het westen.

Met dank aan de heer Chris van de Weerd voor deze bijdrage! Kijk ook eens op zijn website, Magistro Ivvante Vinces
 

top


Carpe translationem

Massilia ] PompeÔ ] [ Rome (Ontstaan) ] Troje ] Xanten ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling