Griezelen

 

Up ]

down

 

Griezelen bij de Romeinen

Als de kindjes niet braaf zijn, zal mama het aan SinterMaas laten weten en Zwarte Pietzal ze in de zak stoppen... De heilige man en zijn knecht zijn weleens de gevreesdeboemannen voor de kinderen, zeker als ze iets mispeuterd hebben. Bij de Romeinen moestende kinderen die niet b waren, opletten voor een grote hongerige wolf met wijd opengesperdemuil, Lamia geheten. Lamia was een soort vampier of weerwolf, die overal dreigendronddwaalde en hier en daar als ontbijt levende kindertjes oppeuzelde. Lamia had er altijdeen in haar maag.

OOK VOLWASSENEN VREESDEN DE WEERWOLF

Maar ook volwassenen kropen in elkaar van angst voor de weerwolf. Sommige mensenbezaten de macht zich in wolven te veranderen. Zij gingen er's nachts als echte wolven opuit en overvielen de schaapsstallen. Daarna werden zij opnieuw gewoon mens. Als ze tijdenshun tocht verwond werden, dan behielden ze als mens de wonde die ze als wolf haddenopgelopen

Er waren ook nog andere gevaren. Sommige oude vrouwen - zo geloofde men - bezaten dekunst om zich in vogels te veranderen. Zij verdwenen dan als boze geesten in deduisternis. Op zee vreesde men de zeereus, die 's nachts op de schepen klom en ze deedoverhellen en kapseizen. Heksen en vampiers drongen in de woningen binnen waar een dodelag opgebaard. Ze kwamen het lijk roven of verminken, ze aten er bijvoorbeeld de neus vanop. Ook zij die er niet in geloofden, kregen schrik van hun eigen verhalen!

AFWEERMIDDELEN

Kon men zich niet verweren tegen die boze geesten? Ja, en wel op een eenvoudige manier:door de middelvinger uit te strekken Dat was een honend gebaar dat toverkracht had.Bovendien droeg men amuletten van allerlei vormen gemaakt uit metaal, kostbare stenen,koraal of bergkdstal. Kinderen hing men een gouden plaatje (bulla) om de hals.

VOORTEKENEN

Slechte voortekenen of angstvoorstellingen waren waarschuwingen voor het werk van deboze geesten. Struikelde men bij het uitgaan over de drempel, dan was dit een slechtvoorteken en deed men er beter aan thuis te blijven.  Tijdens een feestmaal overbrand spreken, was heel onvoorzichtig; men moest zich dan haasten om water over de tafelte sprenkelen. Kraaide een haan gedurende het gastmaal, dan sprak men de nodigebezweringen uit of men at niet meer die dag. Soms was hanengekraai ook een gunstigvoorteken. Een advocaat die een kwade droom had, verdaagde zijn zaak beter, wilde hij aaneen ongeluk ontkomen. Als een zwarte hond het huis binnenliep of een slang van het dak inde hof viel, als een dakbalk spleet, als wijn, olie of water werd gemorst, als een muiseen gaatje in een meelzak geknaagd had... mocht men een ongeluk verwachten. Veel erger washet nog als het beeld van een god bloed zweette, als de raven een godenbeeld met de snavelbewerkten of als de pekelvis in de braadpan spartelde als leefde hij nog, als door eengril van de natuur een veulen met vijf poten, een lam met een varkenskop of een varken meteen mensenhoofd geboren werd, ofwel als een woedende stier de trappen van een huis opholdeen pas op de derde verdieping tot stilstand kwam.

LOOP NAAR DE DUIVEL

Men kon ook iemand vervloeken, naar de duivel doenlopen,zeggen we In dat geval krastemen d e naam van de geviseerde persoon in een loden plaatje en voegde er eenvervloekingsformule aan toe. De namen van de vervloekten werden met grote zorg ennauwkeurig ingeschreven opdat de 'duivel' zich niet zou vergissen. Wat vroeg men 'deduivel'? Bijvoorbeeld: doorboor hem de tong, doorboor hem ziel en tong, dood haar, o helsegeesten, naar ziel en naar lichaam, vemietig haar, breek al haar beenderen in stukken,wurg haar...

 
top

Carpe translationem

Ara Pacis ] Cursus Honorum ] Datering ] Forum Romanum ] [ Griezelen ] Huwelijk ] Het Romeinse leger ] Het Griekse leger ] Leiders van Rome ] Naamgeving ] Politieke organisatie ] Spreekwoorden ] Thermen ] Tijd ] Tijdlijn ] Toneel in Rome ] Triomfbogen ]

2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plk een vertaling