Caput 12

 

Up ]

down 

12.1. Tiberius en de astroloog

Op een zekere dag klom de astroloog, die Thrasyllus heette, naar Tiberius. Hij was daarreeds twee of drie keer gekomen en had Tiberius gunstige dingen voorspeld waarvan er noggeen n was uitgekomen. Tiberius, die nog maar weinig vertrouwen had in Thrasyllusbeval, toen hij van zijn komst hoorde, de slaaf die hem (=Ti.) dat kwam melden om als hij(=Th.) met hem (=slaaf) wegging te twijfelen over een oorzaak om hem (=Th.) achter telaten en terwijl hij (=slaaf) afdaalde hem (=Th.) onverwachts in de zee te gooien.Vervolgens beval Th., bij hem (=Ti.) binnengelaten, om te onderzoeken wat de sterren overhem (=Th.) voorspelden. Deze begon dus met behulp van een stuk houtskool op een wittemarmeren tafel de beweging en de stand van de sterren te berekenen. Uiteindelijk zei hijna een lange tijd : "Tiberius, de sterren vertellen zr gunstige dingen over u.Jouw ongeluk zal namelijk weldra beindigd zijn en een voorspoedige tijd zal beginnen. Jezal immers in het Iuliaanse huis worden ontvangen en je zal uiteindelijk het toppunt vande macht bereiken." Waarop Tiberius, die hem helemaal niet vertrouwde, zei :"Thrasyllus, je voorspelt dat mij alleen maar om te horen hoe aangenaam je bent. Maarwaarom leren de sterren je niets over jouw lot?" Th. deed gedurende een hele tijdinspanning om te rekenen en hij scheen geleidelijk angstig te worden en uiteindelijk riephij uit : "Vandaag hangt mij een groot gevaar uit de lucht en uit het water boven hethoofd. Tegelijk duiden de sterren aan dat mijn lot met dat van jou verbonden is. Als dusvoor de nacht valt een gunstige melding voor je komt, dan weet ik dat mij nog evenveeljaren resten als jij." De zon was intussen al aan het ondergaan en uit het huis zagenze een schip met volle zeilen naar de haven van Rhodos varen. Toen kwam er plots eengoudhaantje op de knie van Th. zitten en het begon te kwetteren, alsof het iets wildezeggen. Toen zei Th. : "Ik moet de goden bedanken, want dit goudhaantje zegt dat datschip je een gelukkig bericht meldt en dat het ook mij tot geluk zal zijn." En hetbleek weldra waar te zijn. Er werd immers een brief van Augustus aangebracht waarin dekeizer Tiberius ervan op de hoogte bracht van de dood van Lucius Caesar en waarin hijwegens de smeekbeden van zijn moeder naar Rome werd teruggeroepen. Toen omhelsde Ti. Th.en omdat het bevel over hem was gegeven, bekende hij. Vervolgens begaf hij zich met hem enhad hij in het vervolg veel vertrouwen in zijn kunsten.

12.2 De dood van Tiberius

Daar was het einde van zijn leven nabij en dat werd duidelijk op deze manier. Er waseen zekere dokter, opvallend met zijn kunsten, genaamd Charicles, van wiens raad Tiberiusaf en toe gebruik maakte. Op een zekere dag toen hij van Tiberius wegging, omhelsde hij,onder de schijn van vriendschap, zijn hand, en voelde het kloppen van een ader. Vervolgenszei hij aan Macro, de praefectus praetorio, dat hem (=Ti.) niet langer dan twee dagenresten. Daarom waren er veel gesprekken onder de aanwezigen en zonden ze een bericht naarhet leger en naar de gouverneurs van de provincies. Twee dagen later, zoals Charicles hadvoorspeld, ontwaakte Tiberius niet meer uit zijn slaap en scheen hij zijn laatstelevensadem uitgeblazen te hebben. Het gerucht vliegt dadelijk doorheen het hele landgoed.Allen komen aangelopen en vragen zich af wat ze moeten doen. Gaius draalt niet en doet dezegelring, die Tiberius uit waardigheid droeg, zelf aan en wordt door de omstanders totprinceps en imperator genoemd. En toen hij reeds naar buiten ging om de macht uit teoefenen, werd er plots gezegd dat Tiberius zijn bewustzijn en zijn stem had teruggekregenen dat hij eten eiste en dat hij zeer kwaad was omdat zijn ring gestolen was. De schriksloeg allen om het hart, een deel vluchtte, een ander deel deed of het van niets wist,Gaius Caesar vreesde, na het toppunt van verwachting, voor de terechtstelling. Maar Macrostormde zonder na te denken in de kamer van Tiberius binnen, greep een hoofdkussen endrukte het zolang over zijn gezicht totdat hij stikte. Zo heeft Tiberius het levenbeindigd, in zijn 78ste levensjaar (= toen hij 77 jaar was).
 

top


Carpe translationem

Caput 1 ] Caput 2 ] Caput 3 ] Caput 4 ] Caput 5 ] Caput 7 ] Caput 9 ] Caput 10 ] Caput 11 ] [ Caput 12 ] Querolus ]

2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plk een vertaling