Caput 11

 

Up ]

down 

11.1. de falale iden van maart -44

Toen Caesar de opperste heerschappijalleen had verworven, begon hij zich als een koning te gedragen, en door die manier vandoen stootte hij de adel ernstig tegen de bont..Derhalve besloten enkelen onder hen, nadatze een samenzwering op het getouw hadden gezet, om hem te vermoorden. Toen er enkele dagenvoor de Iden van maart een voorspellend offer werd gehouden, werd het hart van hetgeŲfferde rund niet gevonden. Toen de voorspeller Spurinna zei dat dit betekende dat zijnleven in gevaar was, sprak Caesar, metverachting voor het voorteken: Is het dan zo verwonderlijk, dat een rund geen hartheeft?" Precies in de nacht voor de Iden van maart zag zijn vrouw, Calpurnia, in eendroom haar echtgenoot doorkerfd met messteken, en bezwoer Caesar onder tranen om die dag niet naar de senaatsvergadering te gaan.Opnieuw echter negeerde hij smalend het voorteken. Maar toen hij in de senaat wasaangekomen, die hij in de zuilengang van Pompejus had samengeroepen,werd hij van allekanten door gewapende samenzweerders omsingeld. Toen hij on- der hen ook M. Brutus zag,die hij als zijn zoon beschouwde, zei hij: "Ook gij, mijnzoon?", omhulde zijnhoofd en werd met 23 wonden doorkerfd.

11.2. De opkomst van Octavianus

Toen Octavianus in het oosten op de hoogte werd gebracht van de moord op Caesar en zijn adoptie, besliste hij dathij de moord op zijn adoptiefvader zou wreken en dat hij het werk dat hij zo goed wasbegonnen zou afmaken. Nauwelijks 20 jaar oud, verzamelt hij de veteranen uit het leger vanCaesar en met deze legioenen en dehulptroepen van Marcus Antonius overwint hij te Philippi in MacedoniŽ de tropen van desenaat helemaal en met dezelfde Marcus Antonius heeft hij het toppunt van de machtbereikt. Maar tien jaar later ontstaat er tussen hen een burgeroorlog. Antonius had immersaan Cleopatra, de Egyptische koningin, waarmee hij, omdat hij bevangen was door liefde,getrouwd was en die hij gewoonlijk koningin der koningen noemde, grote stukken van hetRomeinse imperium als geschenk gegeven en hij vreesde dat hij zich als koning zougedragen. Octavianus heeft hem nabij Actium aangevallen en heeft de beroemde zeeslaggewonnen. De bewerker van de overwinning was vooral Marcus Agrippa, zijn vriend entoekomstig schoonzoon. Octavianus heeft Antonius en Cleopatra, overwonnen en terwijl zevluchtten, met het leger achternagezeten. Daar heeft Antonius, die zag dat hij door deprefecten en de leiders in de steek werd gelaten, wilde niet levend gevangengenomenworden, maar heeft er zelf op de koninklijke troon een einde aan gemaakt. Cleopatra isechter door Octavianus met een list gevangengenomen om haar te bewaren voor zijntriomftocht. Maar deze verkoos de dood boven de schande en hield een adder tegen haar armvan wiens beet ze gestorven is.

11.3. De princeps

De Romeinse senaat heeft wegens het bewaren van de vrede vier jaar na de overwinning inActium Augustus als bijnaam aanvaardomdat hij (Octavianus) die aan zijn naam toevoegde. Ook de maand sextilis is toen Augustus genoemd omdat hij zich in diemaand als eerste als consul gedroeg. Eveneens 20 jaar later is hij vader van het vaderlandgenoemd. Zijn macht steunde voor een groot deel op de gunst van het volk, die door hem devrede bewaarde en bescheidenheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid, die hij gewoon was tegebruiken had gewonnen. Hij woonde in een niet te groot huis en droeg zelden andere klerendan degene die door zijn vrouw gemaakt waren. Eveneens ging hij vaak te voet door de staden ontving hij vriendelijk degenen die naar hem kwamen. Er zijn vele voorbeelden van zijnvriendschap uit de welke we graag dit vertellen. Een oudgediende soldaat, door een vijandvoor het gerecht gedaagd, vroeg Augustusom hulp omdat de zaak in ieder geval hem tot recht was en dat de tegenstander een machtigman was en dat hij daarom vreesde dat hij ten onrechte veroordeeld zou worden en hem metaandrang vroeg om dat werk voor hem te doen. Augustus had er reeds een pleiter bijgeroepen om aan de soldaat toe tevertrouwen toen de soldaat met grote stem riep: "Maar ik, princeps heb toen U ingevaar was in de strijd te Actium geen plaatsvervanger gezocht , maar ik heb persoonlijkvoor je gevochten", en hij liet littekens van wonden zijn die hij in dat gevecht hadopgelopen. Toen zij de princeps : "Een man die zich zo verdienstelijk heeft gemaaktjegens mij achterlaten is niet geoorloofd." en hij vergezelde de soldaat persoonlijknaar de rechter.

11.4. Uit het Monumentum Ancyranum

Het tempeltje van Janus Quirinis, waarvan onze voorouders wilden dat gesloten was alser vrede was gekomen in het hele Romeinse Rijk, ter land en ter zee en dat voor mijngeboorte sinds de stichting van de Rome in totaal twee maal gesloten is, is onder mijnprincipaat drie maal gesloten op senaatsbesluit. Mijn zonen, die door het lot alsjongemannen van mij ontrukt zijn, Gaius en Lucius Caesar, zijn, omwille van mijn eer, doorde senaat en het Romeinse volk toen ze vijftien jaar waren tot consul benoemd om dat ambtna vijf jaar te beginnen. En de senaat besliste dat ze vanaf de dag dat ze naar vorenwaren geleid op het forum ze de staatsraden mochten bijwonen. De Equites en de Romeinenunaniem gaven de beide jonge princepsen een schild en riepen hen uit tot leider van dejongemannen. (...) Er zijn in Rome 82 godentempels en die heb ik tijdens mijn zesdeconsulaat met opdracht van de senaat laten herstellen en ik heb er geen overgeslagen omdatdie op tijd moesten hersteld worden. 26-maal zijn er in mijn naam of die van mijn zonen ofkleinzoon in het circus of op het forum of in het amfitheater jachtspelen met Afrikaansedieren aan het volk gegeven, waarbij er 3500 dieren zijn gedood. (...) Ik heb de zeevrijgemaakt van zeerovers. In die oorlog heb ik bijna 30 000 slaven, die gevlucht warenvan hun meesters en die de wapens hadden opgenomen tegen de republiek uitgeleverd aan hunmeesters die ze aannamen om hen te folteren. Onder mijn zesde en zevende consulaat, nadatik de burgeroorlogen had beŽindigd, heb ik door een unaniem besluit de totale macht overde republiek verworven en het ambt van de macht over de senaat en het Romeinse volkdoorgegeven. In ruil voor die verdienste heeft de senaat besloten dat ik Augustus heet. Na die tijd overtrof mijnfeitelijke macht meer dan alle macht die mijn overige collega's met dat ambt hadden.Tijdens mijn 13de consulaat hebben de senaat en de ordo equester en het Romeinse volk inzijn geheel mij vader van het vaderland genoemd en hebben ze beslist om dat te schrijvenin het senaatsgebouw van Iulia en op het forum Augustus.
 

top


Carpe translationem

Caput 1 ] Caput 2 ] Caput 3 ] Caput 4 ] Caput 5 ] Caput 7 ] Caput 9 ] Caput 10 ] [ Caput 11 ] Caput 12 ] Querolus ]

© 2005 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling