Herodotos

 

Up ]

down

 

Over Herodotos en zijn geschiedschrijving

Vooraf: het begin van de geschiedschrijving

Evenals de filosofie en andere wetenschappen vindt de geschiedschrijving zijn oorsprongin IoniŽ; deze regio vormde in de 7de en 6de eeuw v. Chr. een centrum van handelsverkeer,waardoor tal van gegevens over landen en volkeren bekend werden. De zogenaamde logografen(oudste geschiedschrijvers) noteerden in Logoi (proza-verhalen) de resultaten van
hun Historia (onderzoek). De bekendste logograaf was Hecataeus van Milete, wiens werk openkele fragmenten na verdwenen is. Hij vormde een belangrijke bron voor Herodotos.

1. Het leven van Herodotos

Geboren ca. 485 v. Chr. In Halikarnassos Gestorven na 425 v. Chr.

Hij hoorde waarschijnlijk tot de gegoede koopmansstand, maar raakte betrokken in eencomplot tegen de plaatselijke tiran en week uit naar Samos. Hij maakte verre reizen (bvb.naar PerziŽ, Egypte, de Zwarte Zee) tijdens dewelke hij historisch en etnografischmateriaal verzamelde, rond 455 v. Chr. verbleef hij een tijdje in Athene, waar hijondermeer bevriend geraakte met Pericles, het staatshoofd van Athene en De beroemdetragedieschrijver
Sofokles. In 444 v. Chr. neemt hij deel aan de stichting van de Panhelleense kolonieThourioi (Thurii) in Zuid-ItaliŽ, waar hij dan na 425 v. Chr. sterft.

2. Het werk van Herodotos

Historiae zijn gebundeld in 9 boeken door de Alexandrijnen in de 2de eeuw n. Chr.,ieder boek is genoemd naar 1 van de 9 muzen. Hierin beschrijft Herodotos de aloude strijdtussen Oost en West die uitloopt op de Perzische oorlogen.(Zijn gegevens hierover warenwaarschijnlijk vrij exact, want voor hem was het vrij recent.)
Specifiek aan Herodotos: hij ziet de strijd in en breder perspectief, nl. als slotfase vande eeuwenlange strijd tussen Oost en West. Het verhaal van de Perzische Oorlogen begintpas vanaf boek 5. In boek 1 tot 4 gaat Herodotos gedetailleerd en uitvoerig in op degeschiedenis van de LydiŽrs, Perzen, Egyptenaren, Scythen en BabyloniŽrs in een vrijlosse samenhang.

3. Bronnen en historische waarden

A. BRONNEN:
  • Studies van geschriften en geschriften van voorgangers, ook bvb. poŽzie zoals de Ilias
  • Eigen reiservaringen
  • Gesprekken met ooggetuigen
B. HISTORISCHE WAARDEN:
a)Positief:
  • Hij is kritischer dan zijn voorgangers, de logografen
  • Beschrijvingen uit eerste hand
  • Uitgebreide kennis dankzij contacten met vooraanstaande Grieken (Pericles)
  • Hij zocht naar samenhang en verklaring van de feiten in tegenstelling tot de logografen die losse feiten weergeven, toch was die verklaring volgens hem nog vaak bovennatuurlijk, de loop van de geschiedenis werd volgens hem beÔÔnvloed door de macht van de rechtvaardig heersende goden, die de mensen straften voor hun Hubris ; de goden komen tussenbeide via dromen, orakels e.d., ook te grote voorspoed van de mensen wekt de afgunst van de goden op.
b) Negatief:
  • Hij kende geen vreemde taal en moest in het buitenland dus tolken gebruiken die hij soms te gemakkelijk geloofde.
  • Het zoeken naar het bovennatuurlijke als verklaring

Besluit: Herodotos' geschiedschrijving is en stap vooruit naar de methode vanThucydides die als eerste de basis zou leggen voor wetenschappelijk geschiedenisonderzoek.Vandaar dat Herodotos de vader van de geschiedschrijving (pater historiae) wordt genoemd.


4. Herodotos als schrijver

Hij was een geboren verteller; regelmatig last hij vlotte verhalen (vaak metwonderlijke of sprookjesachtige gebeurtenissen) in, verhalen die ook een functie hebben inhet geheel.
Evenals zijn voorganger Hecetaeus gebruikt hij de toenmalige cultuurtaal het Ionisch.

 

top


Carpe translationem

Alexander De Grote ] Caesar ] Caligula ] Catullus ] [ Herodotos ] Iuvenalis ] Martialis ] Plinius ] Sulla ] Vergilius ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling